.

Asociación

Cultural

Exaprin

Ribadavia

Asociación Cultural EXAPRIN Ribadavia. A nosa unión o haber sido alumnos, profesores ou traballadores do Instituto de Ribadavia. 1967-1977

 

ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN


 
CAPÍTULO I: Denominación, fins e domicilio.
CAPÍTULO II: Órgano de representación
CAPÍTULO III: Asemblea Xeral.
CAPÍTULO IV: Socios.
CAPÍTULO V: Disolución da asociación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír.

 

Inicio | Asociación  |  Faite socio  |  Actividades  |   Foro  |   Historia |   Documentos  | Email | Enlaces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: Denominación, fins e domicilio.

 

ARTIGO 1

Coa denominación Asociación Cultural  Exaprin Ribadavia, constitúese unha ASOCIACIÓN ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, e normas complementarias, con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar, carecendo de ánimo de lucro.  Exaprin significa EX-Alumnos  e PRofesores INstituto, neste caso, Ribadavia. Ribadavia.

 

 

ARTIGO 2

Esta asociación constitúese por tempo indefinido.

 

 

 

ARTIGO 3:

A existencia desta asociación ten como fins:

a. O mantenemento da memoria de Ribadavia e a súa bisbarra, así como do  Instituto Técnico de Enseñanza Media de Ribadavia, actualmente Instituto de Enseñanza Secundaria O Ribeiro, lugar xeográfico e conxunto de alumnos que cursaron nese centro dende 1967 ata 1977, así como os  profesores e personal que traballou no centro durante esos anos.

b. A transmisión ás novas xeracións do patrimonio cultural por vía oral, escrita ou telemática, de canto contribúa ao recordo da história de Ribadavia e a súa bisbarra, así como o Instituto citado e a súa proxeción social.

Os fins anteriores perseguiranse cun talante de amistade e armonía, razón pola cal a asociación desvincúlarase de calquera compromiso de tipo ideolóxico, político ou relixioso e os seus asociados evitarán todo tipo de discusións ou conflictos neses ámbitos. Por iso, calquera actividade que faga referencia a esos tipos non será autorizada.

 

 

ARTIGO 4

Para o cumprimento destes fins realizaranse, entre outras,  as seguintes actividades:

a) Establecer relacións e contactos coas institucións públicas (Concello e Comunidade, principalmente) naqueles asuntos que afecten ao artigo tres destes estatutos.


b) Organizar e promocionar a festa xuntanza de antigos alumnos, personal non docente e profesores, que tratarán de realizar tódolos anos.

c) Montar e ofrecer, en base a grupos de traballo:   actividades culturais e recreativas, xornadas por exemplo de "turismo de cercanías", cursos,  talleres de ferramentas informáticas, encontros, faladoiros, etc. para os socios.


d) Traballar na recuperación de tradicións e costumes.

e) Publicacións, conferencias, páxina web, libros, etc.

 

 

ARTIGO 5

A Asociación establece o seu domicilio social na localidade de Ourense (Ourense) na dirección:  C/ Progreso  nº 131 -3º .  . 32003 -Ourense (Ourense).

Tamén  ten xa os  emails:   slorenzo@edu.xunta.es     slorenf@gmail.com

A páxina web de link http://www.iribeiro.es , operativa dende fai cinco anos, será, a partir de que se aproben estes estatutos,  a súa páxina oficial e da súa enteira propiedade segundo desexo expreso do webmaster actual que a cede sen ningún beneficio a cambio. Tamén o actual dominio iribeiro.es, actualmente do webmaster, pasará a ser propiedade da Asociación o que obriga a esta a satisfacer todos os anos á empresa contratada ao efecto o hosting e o dominio correspondente.

O ámbito territorial da Asociación, na que vai a realizar as súas actividades,  será a Provincia de Ourense.

CAPÍTULO II: Órgano de representación.

 

ARTIGO 6.

A Asociación será xestionada e representada por unha Xunta Directiva formada por un Presidente, un Vicepresidente, un secretario, un Tesoureiro e dous vogais. Estes serán designados e revogados pola Asemblea Xeral Extraordinaria e o seu mandato terá unha duración de dous anos, podendo ser reelixidos indefinidamente. Os cargos renovaranse por metade. Na primeira quenda serán renovados o Presidente, o Secretario e un  vogal; no segundo, ao ano seguinte, o Vicepresidente, o Tesoureiro e o outro vogal. O primeiro mandato da segunda quenda de renovación durará un ano máis.

 

ARTIGO 7

Estes poderán causar baixa por renuncia voluntaria comunicada por escrito á Xunta Directiva, por incumprimento das obrigacións que tivesen encomendadas e por que rematou o mandato.

 

 

ARTIGO 8

Os membros da Xunta Directiva que esgotasen o prazo para o cal foron elixidos, continuarán ostentando os seus cargos ata o momento en que se produza a aceptación dos que lles substitúan.

 

ARTIGO 9

A Xunta Directiva reunirase cantas veces determíne  o seu Presidente e a iniciativa ou petición de tres ou máis dos seus membros o un dez por cento dos socios. Quedará constituída cando asista a metade máis un dos seus membros e para que os seus acordos sexan válidos deberán ser tomados por maioría de votos. En caso de empate, o voto do Presidente será de calidade.

 

 

ARTIGO 10

As facultades da Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral a todos os actos propios das finalidades da asociación, sempre que non requiran, segundo os Estatutos, autorización expresa da Asemblea Xeral. Son facultades da Xunta:

a) Dirixir as actividades sociais e levar a xestión económica e administrativa da Asociación, acordando realizar os oportunos contratos e actos.
b) Executar os acordos da Asemblea Xeral.
c) Formular e someter á aprobación da Asemblea Xeral os Balances e as Contas anuais.
d) Resolver sobre a admisión de novos asociados.
e) Nomear delegados para algunha determinada actividade da Asociación.

f) Resolver as dúbidas que se susciten sobre a interpretación das normas estatutarias, debendo dar conta da súa xestión na Asemblea Xeral.
g) Crear e organizar comisións de estudo ou de traballo.
h) Desenvolver cantas actividades diríxanse ao mellor funcionamento dos obxectivos e fins da Asociación, sempre que non estean atribuídos por Lei ou polos Estatutos á Asemblea Xeral

 

 

ARTIGO 11

O Presidente terá as seguintes atribucións:

a) Representar legalmente á Asociación ante toda clase de organismos públicos ou privados.
b) Convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, así como dirixir as deliberacións dunha e outra.
c) Ordenar pagos e autorizar coa súa firma os documentos, actas e correspondencia.
d) Adoptar calquera medida urxente que a boa marcha da Asociación aconselle ou no desenvolvemento das súas actividades resulte necesaria ou conveniente, sen prexuízo de dar conta posteriormente á Xunta Directiva.

 

 

ARTIGO 12

O Vicepresidente substituirá ao Presidente en ausencia deste, motivada por enfermidade ou calquera outra causa, e terá as mesmas atribucións que el.

 

 

ARTIGO 13

O Secretario terá a cargo a dirección dos traballos puramente administrativos da Asociación, expedirá certificacións, levará os libros da asociación legalmente establecidos e o ficheiro de asociados, e custodiará a documentación da entidade, facendo que se cursen ás comunicacións sobre designación das Xuntas Directivas e demais acordos sociais que se pasarán aos Rexistros correspondentes, así como o cumprimento das obrigacións documentais nos termos que legalmente correspondan. Ademais, deberá recibir e tramitar a solicitude de ingresos na Asociación.

 

 

ARTIGO 14

O Tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencentes á Asociación e dará cumprimento ás ordes de pago que expida o Presidente. Ademais, deberá levar a contabilidade da Asociación e presentar as contas anuais do exercicio.

 

 

ARTIGO 15

Os Vogais terán as obrigacións propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva, e así como as que nazan das delegacións ou comisións de traballo que a propia Xunta encomende.

 

 

ARTIGO 16

As vacantes que se puidesen producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva serán cubertas provisionalmente entre devanditos membros ata a elección definitiva prol a Asemblea Xeral Extraordinaria.

 

CAPÍTULO III: Asemblea Xeral.

 

ARTIGO 17

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación e estará integrada por todos os asociados.

 

 

ARTIGO 18

As reunións da Asemblea Xeral serán ordinarias e extraordinarias. A ordinaria celebrarase unha vez ao ano no mes de xuño; as extraordinarias celebraranse cando as circunstancias aconsélleno, a xuízo do Presidente, cando a Xunta Directiva acórdoo ou cando o propoña por escrito unha décima parte dos asociados.

 

 

ARTIGO 19

As convocatorias das Asembleas Xerais realizaranse por escrito expresando e lugar, día e hora da reunión así como a orde do día con expresión concreta dos asuntos a tratar. Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración da Asemblea en primeira convocatoria haberán de mediar polo menos quince días, podendo así mesmo facerse constar se procedese a data e hora en que se reunirá a Asemblea en segunda convocatoria, sen que entre unha e outra poida mediar un prazo inferior a unha hora.

 

 

ARTIGO 20

As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela un terzo dos asociados con dereito a voto, e en segunda convocatoria calquera que sexa o número de asociados con dereito a voto..

Os acordos tomaranse por maioría simple das persoas presentes ou representadas cando os votos afirmativos superen a vos negativos, non sendo computables a estes efectos os votos en branco nin as abstencións.

Será necesario maioría cualificada das persoas presentes ou representadas, que resultará cando os votos afirmativos superen a metade destas, para:

a) Nomeamento das Xuntas directivas e administradores.
b) Acordo para constituír unha Federación de asociacións ou integrarse nelas.
c) Disposición ou alleamento de bens integrantes do inmobilizado.
d) Modificación de estatutos.
e) Disolución da entidade.

 

 

ARTIGO 21

Son facultades da Asemblea Xeral Ordinaria:

a) Aprobar, no seu caso, a xestión da Xunta Directiva.
b) Examinar e aprobar as Contas anuais.
c) Aprobar ou rexeitar as propostas da Xunta Directiva en ordena ás actividades da Asociación.
d) Calquera outra que non sexa da competencia exclusiva da Asemblea Extraordinaria.
 

 

 

ARTIGO 22

Corresponde á Asemblea Xeral Extraordinaria:

a) Nomeamento dos membros da Xunta Directiva
b) Modificación dos Estatutos.
c) Disolución da Asociación.
d) Expulsión de socios, a proposta da Xunta Directiva.
e) Constitución de Federacións ou integración nelas.

 

 

CAPÍTULO IV: Socios.

 

ARTIGO 23

Poderán pertencer á Asociación aquelas persoas con capacidade de obrar que teñan interese no desenvolvemento dos fins da Asociación. Os que desexen ser socios deberán cumprir con polo menos un dos  seguintes requisitos:

a) Haber sido alumnos do I.T.E.M. de Ribadavia, ou I.N.B. de Ribadavia durante os anos 1967 a 1977.


b) Haber sido profesor ou personal subalterno ou empleado no instituto citado durante esos anos.


c) Ter relación familiar  ou afinidade con persoas consideradas nos puntos 23.a. e 23. b.

O ingreso na Asociación será solicitado por escrito ou por comunicación verbal  a calquera membro da Xunta directiva, que previa toma completa de datos procederá, se ve que cumpre as condicións,  á inscrición, confirmando a aceptación e o nº correspondente, que lle será comunicado polo Secretario e que dará o visto bon a inscrición. Os membros da Xunta directiva que dean de alta a un novo socio comunicarano aos demais membros na primeira reunión ordinaria que celebren.

 

 

 

 

ARTIGO 24

Dentro da Asociación existirán as seguintes clases de socios:.

a) Socios fundadores, que serán aqueles que participen no acto de constitución da Asociación.
b) Socios de número, que serán os que ingresen logo da constitución da Asociación.
c) Socios de honra, os que polo seu prestixio ou por contribuír de modo relevante á dignificación e desenvolvemento da Asociación, fáganse acredores a tal distinción. O nomeamento dos socios de honra corresponderá á Asemblea Xeral.
 

 

 

ARTIGO 25

Os socios causarán baixa por algunha das causas seguintes:

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito á Xunta Directiva.
b) Por falecemento.
d) Pola súa conduta contraria aos fins da Asociación, debendo neste caso, ser acordada pola Asemblea Xeral a proposta da Xunta Directiva.

 

 

ARTIGO 26

Os socios de número e fundadores terán os seguintes dereitos:

a) Tomar parte en cantas actividades organice a Asociación en cumprimento dos seus fins.
b) Gozar de todas as vantaxes e beneficios que a Asociación poida obter.
c) Participar nas Asembleas con voz e voto.
d) Ser electores e *elegibles para os cargos directivos.
e) Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Asociación.
f) Facer suxestións aos membros da Xunta Directiva en orde ao mellor cumprimento dos fins da Asociación.
g) Recorrer á Xunta Directiva cando estime que os seus dereitos foron vulnerados, sen prexuízo da impugnación do posible acordo, de acordo coa normativa vixente.
h) Outorgar a representación a outros asociados para asistir e votar nas Asembleas Xerais.

 

 

 

ARTIGO 27

Os socios fundadores e de número terán as seguintes obrigacións:

a) Cumprir os presentes Estatutos e os acordos válidos das Asembleas e a Xunta Directiva.
b) Asistir ás Asembleas e demais actos que se organice, sempre que se poida evidentemente.
c) Desempeñar, no seu caso, as obrigacións inherentes ao cargo.

 

ARTIGO 28

Os socios de honra terán as mesmas obrigacións que os fundadores e de número, fóra da prevista no apartado c)  do artigo anterior.

Así mesmo, terán os mesmos dereitos fóra dos que figuran nos apartados c) e d) do artigo 26, podendo asistir ás asembleas sen dereito a voto.

 

 

ARTIGO 29

O sostemento da Asociación inspírase no principio de máxima economía de medios e fundaméntase en:


1.Cuotas específicas calculadas para cada actividade colectiva (por exemplo, a xuntanza anual).
2.As achegas voluntarias dos asociados, das que quedará constancia en todo momento no correspondente libro de contabilidade.

Polo tanto, exclúese o establecemento de cotas periódicas. As actividades ás que fai referencia o artigo

 4 organizaranse e realizaranse ata onde permitan as dispoñibilidades. Os asociados terán coñecemento periódico da situación económica da Asociación.

A Asociación solicitará axudas e aceptará de bo grado calquera axuda que veña tanto da Administracións públicas como de empresa privadas.
 

 

 

 

ARTIGO 30

A Asociación constitúese sen ningún patrimonio económico inicial.

 

 

ARTIGO 31

O exercicio asociativo e económico será anual e o seu peche terá lugar o  31 de decembro.

 

 

CAPÍTULO V: Disolución da asociación.

 

ARTIGO 32

A Asociación disolverase voluntariamente cando así o acorde a Asemblea Xeral Extraordinaria, convocada ao efecto, por unha maioría de dous terzos dos asociados.

 

 

ARTIGO 33

En caso de disolución, nomearase unha comisión liquidadora a cal, unha vez extinguidas as débedas, e se existise sobrante líquido, destinarao para fins que non desvirtúen a súa natureza non lucrativa, concretamente a fins asistenciais do Concello de Ribadavia. Devandita comisión liquidadora estará composta por cinco membros.

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

 

En todo canto non estea previsto nos presentes Estatutos aplicarase a vixente Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e as disposicións complementarias.

 

 

Inicio | Asociación  |  Faite socio  |  Actividades  |   Foro  |   Historia |   Documentos  | Email | Enlaces